Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Norm

werkelijk
2019

begroot
2020

2021

2022

2023

2024

Netto schuldquote

90-130%

14%

55%

52%

53%

50%

45%

Gecorrigeerde netto schuldquote

90-130%

8%

52%

48%

49%

46%

41%

Solvabiliteitsratio

20-50%

47%

34%

30%

30%

30%

31%

Grondexploitatie

20-35%

4%

6%

4%

4%

4%

4%

Structurele exploitatieruimte

Begr = 0%

-3%

0%

-1%

0%

0%

0%

Belastingcapaciteit

95-105%

108%

108%

104%

104%

104%

104%

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

We beoordeelden de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot onze financiële positie.

Netto schuldquote en gecorrigeerde netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van onze schuldenlast ten opzichte van het totaal van de baten. Onze langlopende schulden nemen toe. Om in de komende jaren onze geplande investeringen uit te kunnen voeren, trekken we externe financieringsmiddelen aan. Hierdoor stijgt de netto schuldquote ten opzichte van 2019. Door af te lossen nemen de langlopende schulden weer geleidelijk af. Dit zorgt ervoor dat de netto schuldquote in 2024 daalt tot 45%.

De gecorrigeerde netto schuldquote is de (niet-gecorrigeerde) netto schuldquote gecorrigeerd voor alle door ons verstrekte leningen. We lenen een steeds kleiner deel van onze opgenomen geldleningen door aan derden. Dit staat echter niet in verhouding tot de afname van de langlopende schulden. Daarom volgt de gecorrigeerde netto schuldquote de ontwikkeling van de (niet-gecorrigeerde) netto schuldquote. De waarde van beide netto schuldquotes blijft ruimschoots onder onze norm.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin we in staat zijn aan onze financiële
verplichtingen te voldoen. In 2019 daalde de solvabiliteitsratio voor het eerst sinds we de kengetallen opnemen in de jaarstukken tot onder de 50%. Dit kwam door een afname van het eigen vermogen en een toename van de schulden.
De komende jaren zetten we onze reserves in om een deel van onze lasten te dekken. Daarnaast trekken we langlopende leningen aan om onze geplande investeringen te kunnen financieren. Hierdoor daalt de solvabiliteitsratio tot rond de 30%. De solvabiliteitsratio bevindt zich nog steeds binnen onze norm. De daling toont wel aan dat onze vermogenspositie verzwakt.

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot onze grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. De verhouding tussen de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie en het totaal saldo van baten blijft ruimschoots onder onze norm. Onze afhankelijkheid van de opbrengsten van onze bouwgronden blijft beperkt.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de woonlasten voor een gezin bij een gemiddelde WOZ-waarde in onze gemeente zich verhouden tot de landelijk gemiddelde woonlasten van een gezin.
Als onderdeel van het dekkingsplan stellen we voor de opbrengst uit onroerende zaakbelasting te verhogen. Daarnaast wordt de afvalstoffenheffing bijgesteld op basis van de prognose van HVC. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de belastingcapaciteit van onze gemeente. De belastingcapaciteit blijft in 2021 hoger dan onze norm. Een toelichting op de hoogte van de lokale heffingen is te vinden in de paragraaf Lokale heffingen.

Structurele exploitatieruimte
In de structurele exploitatieruimte komt tot uitdrukking of we over voldoende structurele baten beschikken om onze structurele lasten te dekken. In 2021 komt de structurele exploitatieruimte uit op -1%. De structurele lasten zijn dus hoger dan de structurele baten.
Onderstaande tabel toont de cijfermatige ontwikkeling van het structureel resultaat in de jaren 2021 tot en met 2024. De tabel laat zien dat het structureel resultaat de komende jaren verbetert. In 2024 noteren we een positief structureel resultaat van € 55.000,-. De negatieve structurele exploitatieruimte tot 2024 toont echter aan dat we onze (financiële) grenzen hebben bereikt. De keuzes die zijn gemaakt om in 2024 te komen tot een positief structureel resultaat zijn terug te vinden in het hoofdstuk Financiële begroting .

Bedragen* € 1.000,-

Norm

werkelijk
2019

begroot
2020

2021

2022

2023

2024

Lasten (exclusief reserves):

Structureel

-101.215

-97.387

-102.828

-103.050

-103.365

-103.558

Incidenteel

-3.621

-2.066

-2.418

-716

-185

-24

Baten (exclusief reserves):

Structureel

97.446

96.467

101.299

102.047

102.513

102.967

Incidenteel

1.976

-

100

-

-

-

Toevoegingen aan reserves:

Structureel

-122

-42

-42

-42

-42

-42

Incidenteel

-1.463

-

-30

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves:

Structureel

872

844

798

765

721

688

Incidenteel

3.567

2.334

891

206

30

24

Structureel resultaat

Begr = € 0,-

-3.019

-118

-773

-280

-173

55

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30