Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. We gaan in deze paragraaf in op de lokale heffingen en lichten het kwijtscheldingsbeleid toe.

Bij de vaststelling van de Kaderbrief 2021 besloot de Raad dat:

  • de opbrengsten van belastingen en heffingen met maximaal 1,6% mogen stijgen.
  • voorstellen voor het verhogen van tarieven van heffingen doen we alleen vanuit kostendekkendheid. Daarbij houden we de kosten zo laag en doelmatig mogelijk.
  • een tarief is kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90 en 95%. Voor een aantal producten heeft de raad besloten om geen kostendekkend tarief in rekening te brengen. Het gaat om de volgende producten;
    - gehandicaptenparkeerkaart;
    - evenementen;
    - niet-commerciële horecavergunning.

We leggen de raad in december 2020 ons voorstel voor aanpassing van de tarieven 2021 voor.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30