Begroting 2021

Overzichten

Incidentele baten en lasten 2021-2024

Incidentele baten en lasten 2021-2024

Bedragen * € 1.000,-

Programma / taakveld

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Dienstverlening en organisatie

Nieuw beleid 2020

0.2

Burgerzaken

Westlands model

-50

0.61

OZB woningen

Project anders waarderen

-40

0.64

Belastingen Overig

Project anders waarderen

-160

Nieuw beleid 2021

0.4

Overhead

Organisatie

-108

-90

-90

0.4

Overhead

Corona

-300

0.2

Burgerzaken

Corona

-10

0.4

Overhead

Huisvesting

-140

-35

-35

Samen leven en ondersteuning

Nieuw beleid 2019

4.2

Onderwijshuisvesting

Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs

-110

Nieuw beleid 2021

7.1

Volksgezondheid

Sociaal domein

-75

6.2

Wijkteams

Organisatie

-50

-40

-30

Amendementen 2021

5.4

Musea

Bijdrage cultuur

-15

-15

5.6

Media

Bijdrage cultuur

-15

-10

5.2

Sportaccommodaties

Sportpas

-5

Autonome ontwikkelingen

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag

-50

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud handbalveld Hauwert toplaag

-20

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld MOC

-25

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk

-25

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes

-110

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld DESS

-30

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk

-24

Wonen, werken en recreëren

Nieuw beleid 2019

8.3

Wonen en bouwen

Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet

-100

Nieuw beleid 2020

3.4

Economische promotie

Uitvoering verblijfsrecreatie

-75

8.3

Wonen en bouwen

Project actualiseren gebruiksvergunningen

-203

-102

8.3

Wonen en bouwen

Westlands model

-68

8.1

Ruimtelijke Ordening

IJsselmeerkust

-25

-25

2.1

Verkeer en vervoer

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit

-80

Nieuw beleid 2021

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbare ruimte

-143

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Openbare ruimte

-6

3.1

Economische ontwikkeling

Openbare ruimte

-50

-50

7.3

Afval

Openbare ruimte

-123

100

8.3

Wonen en bouwen

Economische zaken

-50

8.3

Wonen en bouwen

Omgevingswet

-238

-300

Subtotaal Programma's

-2.418

100

-716

0

-185

0

-24

0

Incidentele mutaties in reserves

Dienstverlening en organisatie

Nieuw beleid 2020

0.10

Algemene reserve

Westlands model

50

Samen leven en ondersteuning

Nieuw beleid 2019

0.10

Algemene reserve

Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs

110

Amendementen 2021

0.10

Algemene reserve

Bijdrage Cultuur en Topsport

-30

30

Autonome ontwikkelingen

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag

50

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud handbalveld Hauwert toplaag

20

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld MOC

25

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk

25

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes

110

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld DESS

30

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk

24

Wonen, werken en recreëren

Nieuw beleid 2019

0.10

Algemene reserve

Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet

100

Nieuw beleid 2020

0.10

Algemene reserve

Uitvoering verblijfsrecreatie

75

0.10

Algemene reserve

Project actualiseren gebruiksvergunningen

203

102

0.10

Algemene reserve

Westlands model

68

0.10

Algemene reserve

IJsselmeerkust

25

25

0.10

Algemene reserve

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit

80

Subtotaal incidentele mutaties in reserves

-30

891

0

206

0

30

0

24

Structurele mutaties in reserves

Dienstverlening en organisatie

0.10

Reserve personeel

Boventallig personeel

31

31

31

31

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Voormalig gemeentehuis Medemblik

22

22

20

20

Samen leven en ondersteuning

0.10

Reserve sportvelden

Dotatie

-32

-32

-32

-32

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

De Bloesem

159

146

130

117

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

de Dres

242

229

220

212

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Sporting Andijk

156

151

146

141

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Onderwijs afschrijving

149

147

135

127

Wonen, werken en recreëren

0.10

Algemene reserve

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

-10

-10

-10

-10

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Afschrijvingen openbare ruimte

39

39

39

39

Subtotaal structurele mutaties in reserves

-42

798

-42

765

-42

721

-42

688

Totaal reserves

-72

1.689

-42

971

-42

751

-42

712

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30