Begroting 2021

Overzichten

Analyse 2020-2021

Analyse 2020-2021

Hieronder vindt u de analyse van de verschillen tussen 2020 en 2021.
Het totale verschil bedraagt -/- € 2.230.000,-.

Daarna volgt de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma.

Bedragen * € 1.000,-

2021

Algemene uitkering

2.294

Belastingopbrengst

212

Heffing buitenlandse werknemers

400

Gemeenschappelijke regelingen

-539

Loon- en prijsindexatie

-629

Subsidieplafonds

-67

Rente

-84

Kostendekkende leges

67

Afschrijvingen

-21

Overige

13

Autonome ontwikkelingen 2021

1.646

Nieuw beleid

-5.512

Dekkingsplan

2.325

Aangenomen amendementen

-25

Begroting 2021

-3.212

Verschil 2020 - 2021

-2.230

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30