Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het getal dat aangeeft of er genoeg geld beschikbaar is om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Voor de berekening van het weerstandsvermogen zijn de volgende twee getallen nodig:

  1. De benodigde weerstandscapaciteit:
    Dit is een berekening van de kosten van risico’s.
  2. De beschikbare weerstandscapaciteit:
    Dit is het geld dat beschikbaar is om deze onverwachte kosten op te vangen.

De factor van het weerstandsvermogen komt per 1 januari 2021 uit op 0,9. De Raad heeft bepaald dat deze factor minimaal tussen de 1,0 en 1,4 moet liggen. Er is dus onvoldoende geld beschikbaar om de risico’s te kunnen opvangen. De komende jaren neemt dit risico toe als gevolg van verwachte negatieve resultaten in de meerjarenraming.

De wijze waarop de gemeente haar risico’s beheerst is vastgelegd in de nota 'Risicomanagementbeleid 2015-2018'. Het beleid moet geactualiseerd worden. Wij verwachten de actualisatie in 2021 uit te kunnen voeren en aan de raad ter goedkeuring voor te kunnen leggen.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30