Begroting 2021

Financiële begroting

Aangenomen amendementen

Aangenomen amendementen

In de raadsvergadering van 19 november 2020 stelde de raad de begroting 2021 vast. De raad nam 12 amendementen aan. Deze amendementen leidden tot een aanpassing van de begroting. Onderstaand overzicht toont het financieel effect van deze amendementen in de begroting. Hierna lichten we de amendementen toe.

Bedragen * € 1.000,-

2021

2022

2023

2024

33. Kindcentra in Dorpshuis Abbekerk -
Taakstellende investering en afschrijven in 40 jaar

-

-

-

-

33. Kindcentra in Dorpshuis Abbekerk -
Resultaat amendement toevoegen aan algemene reserve

-

-

-

-

34. Organisatieontwikkeling en investering in gemeentehuis

-

-

-

-

35. Topsport - Verhogen bijdrage Topsportfonds

-5

-5

-5

-5

35. Topsport - Budget topsport in 2021 voor 40% beschikbaar stellen

60

-

-

-

35. Topsport - Verhogen bijdrage cultuur

-30

-25

-

-

35. Topsport - Toevoeging van het in 2021 niet beschikbaar gestelde budget topsport aan algemene reserve

-30

-

-

-

35. Topsport - Onttrekking van het in 2021 niet beschikbaar gestelde budget topsport aan algemene reserve

-

30

-

-

36. Zaalsport Wognum - Beschikbaar stellen krediet en in 40 jaar afschrijven

-

-6

-6

-6

37. Sport- en cultuurpas …wie het kleine niet eert - Uitvoering sport- en cultuurpas in 2021

-5

-

-

-

38. Kostendekkende leges - Verhogen kostendekkendheid leges binnen titel 1

41

41

41

41

38. Kostendekkende leges - Aanvullen activiteiten- en kernenbudget

-18

-18

-18

-18

38. Kostendekkende leges - Verhogen subsidie de STEM

-23

-23

-23

-23

39. Inenting iepen - Starten met een pilot van de meest waardevolle iepen

-

-

-

-

40. Gemeentelijke monumenten en cultureel erfgoed niet opgeven - Ontwikkelen van integraal erfgoedbeleid en uitbreiden van de gemeentelijke monumentenlijst

-

p.m.

p.m.

p.m.

41. Sneekerpad opnemen als PM-post - De ontwikkeling van het Sneekerpad opnemen als p.m.-post

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

42. Gemeentepagina - Verhogen opbrengst Omgevingsvergunningen

3

3

3

3

42. Gemeentepagina - Verhogen budget Gemeentenieuws

-3

-3

-3

-3

43. Home-Start - Korten innovatiebudget sociaal domein

20

20

20

20

43. Home-Start -Verlagen budget mantelzorgondersteuning

15

15

15

15

43. Home-Start - (Grotendeels) continueren project Home-Start

-35

-35

-35

-35

44. Zuiderzeebad - Handhaven subsidie Zuiderzeebad

-15

-30

-30

-30

44. Zuiderzeebad - Dorpshuis Abbekerk in 40 jaar afschrijven (zie amendement Kindcentra in Dorpshuis Abbekerk)

-

-

-

30

Totaal aangenomen amendementen

-25

-36

-41

-11

Programmabegroting 2021 – 2024

-2.230

-790

-328

55

33. Kindcentra in Dorpshuis Abbekerk
We kiezen voor een lagere investering dan die voor nieuwbouw nodig is. We kiezen voor
vernieuwbouw op basis van 90% conform Informatienota DOC-20-298747 ‘Dorpshuis Abbekerk’. Het resterende krediet van € 6.283.000 is hierbij taakstellend. We handhaven de gebruikelijke afschrijvingstermijn van 40 jaar. De kindfuncties blijven behouden in het dorpshuis zoals eerder is vastgesteld in het raadsbesluit van 1 november 2018. Het structureel positieve financiële resultaat van dit amendement voegen we toe aan de algemene reserve.

34. Organisatieontwikkeling en investering in gemeentehuis
Dit amendement heeft geen financieel effect op de begroting.

35. Topsport
We verhogen de bijdrage aan het topsportfonds met € 5.000,- tot € 100.000,- zodat voor Team Medemblik ruimte ontstaat om ook topsporters van de “buitencategorie” te ondersteunen. We stellen het totale budget voor topsport in 2021 voor 40% beschikbaar. We verhogen de bijdrage aan cultuur in 2021 met € 30.000,- en in 2022 met € 25.000,-. Deze lasten dekken we met het in 2021 niet beschikbaar gestelde budget voor topsport. Bij de begroting 2023 beoordelen we opnieuw of de subsidie voor cultuur aangepast dient te worden.

36. Zaalsport Wognum
We stellen een krediet van € 220.000,- beschikbaar voor de aansluitkosten van de voorzieningen en buitenruimte van de blaashal en toekomstige sporthal bij de Bloesem in Wognum. Deze investering schrijven we in 40 jaar af. We nemen de jaarlijkse afschrijvingslast van € 5.500,- op in de begroting.

37. Sport- en cultuurpas ….wie het kleine niet eert
We schrappen de voorgestelde bezuiniging op de sport- en cultuurpas. In 2021 gaan we voortvarend met de uitvoering van de sport- en cultuurpas aan de slag. We evalueren dit voor de begroting 2022 en doen hiervan verslag aan de raad. We plaatsen de sport- en cultuurpas na 2021 op het wensenlijstje van de raad.

38. Kostendekkende leges
We verhogen de kostendekkendheid van de leges binnen titel 1 ‘Algemene dienstverlening’ naar 97%, met uitzondering van hoofdstuk 19 ‘Verkeer en vervoer’. De kostendekkendheid van deze leges verhogen we naar 60%. We gebruiken de extra opbrengst om het activiteiten- en kernenbudget aan te vullen met € 17.734,- en beter bij verenigingen, stichtingen en culturele instellingen onder de aandacht te brengen. Daarnaast verhogen we de subsidie aan de STEM met € 22.500,-.

39. Inenting iepen
We starten in 2021 met een pilot voor het inenten van de meest waardevolle iepen. Bij herplanting maken we gebruik van resistente iepen. We dekken deze kosten binnen de reeds beschikbare budgetten.

40. Gemeentelijke monumenten en cultureel erfgoed niet opgeven
We nemen het ontwikkelen van een integraal erfgoedbeleid en het uitbreiden van de gemeentelijke monumentenlijst als p.m.-post op in de begroting vanaf 2022.

41. Sneekerpad opnemen als PM-post
We nemen de ontwikkeling van het Sneekerpad als p.m.-post op in de begroting.

42. Gemeentepagina
We schrappen het voorstel om inwoners het gemeentenieuws uitsluitend nog digitaal te laten ontvangen. We verhogen de opbrengst van de leges voor Omgevingsvergunningen met € 3.000,-. Deze extra opbrengst gebruiken we om het budget voor het gemeentenieuws te verhogen. We achten het verhoogde budget voldoende voor een beperkte vorm van de gemeentepagina, waarin andere zaken dan de wettelijk vereiste publicaties niet meer hoeven voor te komen.

43. Home-Start
We korten het innovatiebudget binnen het sociaal domein met € 20.000,-. Daarnaast verlagen we het budget mantelzorgondersteuning met € 15.000,-. We gebruiken dit budget om het project Home-Start (grotendeels) te continueren.

44. Zuiderzeebad
We handhaven de subsidie aan het Zuiderzeebad op € 30.000,- per jaar, op voorwaarde dat het bad publiekelijk toegankelijk blijft. We dekken deze lasten uit de besparing die wordt gerealiseerd door de investering in het Dorpshuis Abbekerk in 40 jaar af te schrijven.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30