Begroting 2021

Financiële begroting

Actueel begrotingsresultaat 2021-2024

Autonome ontwikkelingen 2021

We stelden de begroting bij met de actuele ontwikkelingen. Daar waren de uitkomsten van de kadernota 2021 een onderdeel van:

1. Belastingopbrengst
We indexeren de belastingopbrengst met 1,6%. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB).

2. Heffing buitenlandse werknemers
De raad heeft opdracht gegeven om vanaf 2021 verblijfsbelasting te heffen bij aanbieders van
huisvesting voor buitenlandse werknemers. Uw inschatting is dat we € 400.000 extra inkomsten
genereren.

3. Gemeenschappelijke regelingen
We namen de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen op in de begroting. De stijging van
de bijdrage komt door de loon- en prijsindexatie die de gemeenschappelijke regelingen mogen
doorvoeren. Dit is een loon- en prijsindexatie van 2,3%.

4. Algemene uitkering
De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor een hogere inkomst. De voornaamste oorzaak is de
groei van het gemeentefonds door hogere uitgaven van het Rijk (‘trap op-trap af’-systematiek).

5. Subsidieplafond
We indexeren het subsidieprogramma met 1,82%. Dit is een loon- en prijsindexatie.

6. Loon- en prijsindexatie
We indexeren onze prijsgevoelige budgetten met 0,8% in plaats van de 1,6% die we in de kadernota
opnamen. Met dit bedrag verwachten wij de grootste effecten af te dekken.

De onderhandelingen voor de nieuwe CAO starten op 1 november. Dat is te laat om de uitkomsten
hiervan op te nemen in deze begroting. Als uitgangspunt hanteren we de indexatie die ook is toegepast bij de gemeenschappelijke regelingen, dit is een indexatie van 2,3%.

7. Rente
In onze begroting rekenen we de rente toe zoals de BBV voorschrijft. Door deze voorschriften kunnen
we minder rente toerekenen aan de grondexploitaties. Dit heeft een negatief effect voor de
exploitatiebegroting.

8. Kostendekkende leges
Met de inzichten voor de komende jaren voorzien we een lichte stijging van de inkomsten voor kostendekkende leges.

9. Afschrijvingen
We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting. Het voordeel van € 502.000 in 2023 komt
door de latere oplevering van de projecten MFA Abbekerk en zwembad Wervershoof. Volgens
planning worden deze projecten in 2023 opgeleverd. We starten vanaf 2024 met afschrijving.

10. Reserves
We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

11. Overige
Kleine aanpassingen.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30