Begroting 2021

Financiële begroting

Nieuw beleid 2021-2024

Dekkingsplan

Door de voorstellen nieuw beleid ontstaat een tekort. Om dit tekort te dekken
hebben we ervoor gekozen om te korten op bestaand beleid, het dekkingsplan van de begroting.
Hierna lichten we deze keuzes toe:

Bedragen * € 1.000,-

2021

2022

2023

2024

22.   Openbare ruimte

361

325

90

90

23.   Subsidies en cultuur

329

545

566

585

24.   Sport

35

35

35

35

25.   Sociaal domein

380

430

630

630

26.   Accommodaties en voorzieningen

-100

-100

18

275

27.   Economische zaken

85

85

85

85

28.   Dienstverlening

65

65

65

65

29.   Belastingen

890

938

985

1.033

30.   Duurzaamheid

200

200

200

200

31.   Gemeenschappelijke regelingen

-

-

100

100

32.   Overig

80

80

80

80

Totaal dekkingsplan

2.325

2.603

2.854

3.178

Programmabegroting 2021 – 2024

-2.205

-755

-287

65

22. Openbare ruimte

Zwerfafval
We zetten minder in op het legen van afvalbakken en het opruimen van zwerfafval. Dit zal leiden tot kwaliteitsvermindering van de openbare ruime in met name de centra van Medemblik en Wognum door volle afvalbakken en toename zwerfafval. Ook in andere gedeelten van onze rayons zal een verhoogde vuilgraad te zien zijn. We stimuleren onze inwoners om zwerfafval op te ruimen.

Verlagen niveau groenonderhoud van B naar C
We kunnen bezuinigen op groenonderhoud door in delen van onze gemeente terug te gaan van onderhoudsniveau B naar C. Er wordt o.a. minder geveegd en minder onkruid verwijderd. Wij verwachten dat dit zal leiden tot kwaliteitsvermindering van de openbare ruime en dit brengt waarschijnlijk op de lange termijn hogere (inhaal)kosten met zich mee. Nieuwe aanbestedingen in het onderhoud brengen aanvullend het risico van hogere kosten met zich mee. Wij verhogen het onderhoudsniveau op het moment dat daar weer ruimte voor is in onze begroting.

Budget plantvakken
We bezuinigen op het aanplanten en renoveren van plantvakken en het vervangen van bomen. Dit zal leiden tot kwaliteitsvermindering van de openbare ruime en brengt waarschijnlijk op de lange termijn hogere (inhaal)kosten met zich mee.

Opstellen beheerplannen
We faseren in het opstellen en uitwerken van beheerplannen. Toekomstige kwaliteits- en efficiencyvoordelen worden later gerealiseerd.

Wegenbeheer
We optimaliseren het budget wegenbeheer.

Onderhoudsbudgetten
We hebben een tekort aan capaciteit om de werkzaamheden voortvloeiend uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) volledig uit te voeren. Omdat we verwachten het capaciteitsproblemen de komende twee jaar niet te kunnen oplossen, is een incidentele bezuiniging van € 200.000 voor de komende twee jaar in deze begroting opgenomen.

Schrappen krediet fietspad Benningbroek
Wij informeerden u hierover al eerder. Het budget voerden wij in deze begroting door als
bezuiniging.

Voor extra werkzaamheden zoals de OV werkgroep, de werkgroep toegankelijkheid of de inrichting van nieuwe wijken is binnen de huidige capaciteit geen ruimte.

23. Subsidies en cultuur
Ook op dit terrein moeten wij budgettaire maatregelen nemen.

Subsidie duurzaamheidsregelingen
We stoppen met het verstrekken van subsidies voor duurzaamheidsinvesteringen in maatschappelijke accommodaties. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen die eigenaar zijn van een accommodatie geen beroep meer kunnen doen op gemeentelijke steun voor investeringen in duurzaamheid.

Activiteiten- en kernenbudget
We halveren het budget voor het AKB. Hierdoor zijn minder middelen beschikbaar voor het stimuleren van leefbaarheidsactiviteiten en –projecten in de kernen.  

Verlagen subsidies jeugdactiviteiten
We verlagen de subsidies voor jeugdclubs, zoals huttendorpen, een speeltuinvereniging, scouting
hobbyclubs. Deze clubs organiseren activiteiten voor jeugd.

Subsidie gemeentelijke monumenten (geamendeerd*)
We ontwikkelen geen integraal erfgoedbeleid om ons erfgoed te kunnen behouden, laten beleven en
in te zetten voor het versterken van het vestigingsklimaat.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2021-2024 is terug te vinden in de ‘Aangenomen amendementen ’.

Cultureel erfgoed (geamendeerd*)
We breiden de gemeentelijke monumentenlijst niet uit. Eigenaren van gemeentelijke monumenten
dragen zelf de hogere kosten voor onderhoud.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2021-2024 is terug te vinden in de ‘Aangenomen amendementen ’.

Verminderen aanbod muziekonderwijs
We subsidiëren muziekscholen, muziekverenigingen en basisscholen voor het bieden van
muziekonderwijs. We verlagen het budget met 20 %. Dat betekent dat kinderen in mindere mate
muziekonderwijs krijgen aangeboden.

Cultuursubsidies (gouden nacht, amateurverenigingen etc.) (geamendeerd*)
We draaien het cultuurbeleid, dat in 2019 is ingezet, terug. We geven geen impuls meer aan kunst
en cultuur. We stoppen met het financieren van een cultuur-coördinator, de Gouden Nacht, de
museumbus, ondersteuning van amateurverenigingen en het Centrum voor Water.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2021-2024 is terug te vinden in de ‘Aangenomen amendementen ’.

Subsidies waterweken, STEM, tuigpaarden
Samen met de organisatoren zoeken wij naar alternatieve financiering voor subsidies. We gaan in
gesprek met de organisatoren van de waterweken, de STEM en de organisatie ter bevordering van
het West-Friese tuigpaard.

Kinderopvang
We hebben een wettelijke verplichting om het aanbod van een dekkende voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) in onze gemeente te verzorgen. Het doel van de VVE is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar school kunnen. De VVE vindt op een kinderopvang in de groep met andere kinderen plaats. We bieden hiervoor een subsidieregeling aan. Deze subsidieregeling bouwen we deels af vanaf 2022. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de locaties in alle kernen.

Onderwijsbegeleidingsdienst
Tot schooljaar 2018-2019 hebben wij o.a. met de subsidie aan de Onderwijsbegeleidingsdienst de orthopedagoog in het onderwijs betaald. Door een vereffening vanuit het Rijk krijgt het onderwijs hier vanaf schooljaar 2019-2020 zelf bekostiging voor. Hierdoor kunnen wij de subsidie met een bedrag van € 10,- per leerling verlagen. Er blijft € 15,- subsidie per leerling beschikbaar voor andere vormen van ondersteuning in het onderwijs.

Algehele korting subsidieprogramma
Op de niet genoemde subsidies voeren we een algehele korting op het subsidieprogramma door van
2,5% in 2021 en de jaren daarna voor 5%.

24. Sport
Ook op het beleidsterrein sport maken we financiële keuzes.

Geen vervolg sportpas (geamendeerd*)
We besparen door te stoppen met de sportpas.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2021-2024 is terug te vinden in de ‘Aangenomen amendementen ’.

Topsportbeleid (geamendeerd*)
Topsportbeleid heeft economische effecten en bepaalt mede de identiteit van de gemeente. Het college stelt voor te kiezen voor gedeeltelijke continuering van het topsportbeleid, met focus op het ondersteunen en behouden van de evenementen en verenigingen. Hierbij hoort een aanpassing van de subsidiebijdrage aan Team Medemblik. Team Medemblik ontvangt nu een subsidie van € 125.000,- op jaarbasis. Het college wil dit met € 30.000,- verlagen. Daarmee blijven de budgetten voor het evenementenfonds, topsportfonds en accommodatiefonds in stand.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2021-2024 is terug te vinden in de ‘Aangenomen amendementen ’.

25. Sociaal domein
Vanuit het totale SD-budget is een beperkt deel beïnvloedbaar. Dit gaat om preventie- en innovatiebudget en een deel van het participatiebudget. Voor de korte termijn betekent dit dat we bezuinigen op het innovatiebudget en preventieve activiteiten, bijvoorbeeld gericht op ondersteuning mantelzorg of eenzaamheid. We maken de afweging waarop we kosten op korte termijn kunnen terugbrengen en de effecten die dit heeft. Hierbij kunt u denken aan de volgende effecten:

  • dienstverlening: oplopende wachtlijsten door het terugbrengen van externe inhuur;
  • bijzondere bijstand: te hard ingrijpen heeft negatieve maatschappelijke effecten voor een toch al kwetsbare doelgroep;
  • preventie: te fors ingrijpen op preventie leidt op termijn juist tot hogere kosten.

Op korte termijn bezuinigen we dus binnen de beperkte financiële mogelijkheden die wij hebben. Op lange termijn komen wij met een samenhangend beeld van beheersmaatregelen gericht op grip en sturing. Met WerkSaam is de afspraak gemaakt dat er binnen het gezamenlijk re-integratiebeleid ruimte moet zijn voor de gemeenten om maximaal 10% van het re-integratiebudget in te zetten voor lokale invulling. Dit is de couleur locale en de raad kan aangeven voor welke doelgroepen dit budget kan worden besteed. Door € 30.000 op dit budget te besparen, is er minder ruimte om in te zetten op specifieke doelgroepen.

26. Accommodaties en voorzieningen
Zwembad de Zeehoek (geamendeerd*)
We verwerkten de effecten van de motie ‘sprong in het diepe’. Daarnaast nam de raad bij de Kadernota twee moties aan over de uitwerking van alternatieve scenario’s voor het zwembad. Via een informatienota bracht het college u op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek naar de scenario’s. Gegeven de financiële uitdaging koos het college voor het opnemen van middelen voor de renovatie/vernieuwbouw van accommodaties en voorzieningen (in plaats van nieuwbouw van o.a. Zwembad de Zeehoek en MFA Abbekerk). Op basis van de inzichten met u gedeeld in de informatienota kiest het college voor het zwembad voor levensduur verlengende renovatie voor 10 tot 15 jaar. We nemen gedurende 15 jaar een jaarbudget van € 550.000 (afgerond) op in de begroting, vanaf 2024. We kiezen met levensduur verlengende renovatie (10 tot 15 jaar) voor een lagere investering en een kortere afschrijvingstermijn dan die voor nieuwbouw nodig is. Nieuwbouw moet in 40 jaar afgeschreven worden en legt daarmee langdurig een fors beslag (€ 396.000 - € 454.000) op de begroting. Door de investering in 15 jaar af te schrijven, belasten we de begroting voor een termijn die beter te overzien is.

Om het bestaande zwembad vanaf 2021 open te houden is € 100.000,- per jaar nodig.
Voor het scenario levensduur verlengende renovatie is een krediet van € 3.104.000. We ramen het bestaande krediet van € 12.000.000 dus met € 8.896.000 af.

Dit voorstel heeft de volgende consequenties voor het budget voor het zwembad:

Beschikbaar in primaire begroting 2020
Effect motie ‘sprong in het diepe’
Extra subsidie vanaf 2021
Aframing budget voor scenario levensduur verlengende renovatie
Beschikbaar budget vanaf 2024

    € 742.500
    € 117.500 -/-
    € 100.000 +

    € 175.000 -/-
    € 550.000

Het college houdt vast aan het uitgangspunt dat er één openbaar toegankelijk overdekt zwembad wordt gesubsidieerd. Daarom wordt de afbouw van de subsidie aan zwembad Zuiderzee doorgezet.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2021-2024 is terug te vinden in de ‘Aangenomen amendementen ’.

Dorpshuis Abbekerk (geamendeerd*)
Wij kozen als uitgangspunt voor de bezuiniging renovatie/vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw voor de grote projecten. We kiezen voor een lagere investering dan die voor nieuwbouw nodig is. We kiezen voor vernieuwbouw op basis van 90% conform informatienota DOC-20-298747 Dorpshuis Abbekerk. Het resterende investeringsbedrag van € 6.283.000 is hierbij taakstellend. We handhaven hierbij de gebruikelijke afschrijvingstermijn van 40 jaar. De kindfuncties blijven behouden in het dorpshuis zoals eerder is vastgesteld in het raadsbesluit van 1 november 2018. Het structureel positieve financiële resultaat, wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
De raad heeft een motie aangenomen om te onderzoeken wat de (financiële) consequenties zijn wanneer de school geen onderdeel meer zal zijn van het nieuwe MFA in Abbekerk. Deze consequenties worden onderzocht. U ontvangt hierover een notitie. De € 82.000,- is een indicatie gebaseerd op het huidige krediet en de daaraan ten grondslag liggende adviezen en dekkingsvoorstellen. We ramen het bestaande krediet van € 9.563.000 met € 3.280.000 af. In de notitie komen wij met nadere informatie over de uitwerking van de motie.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2021-2024 is terug te vinden in de ‘Aangenomen amendementen ’.

27. Economische zaken
We verlagen onze ambities op het gebied van landelijke verbindingen, evenementen en het
programma verblijfsrecreatie.

28. Dienstverlening
Kosten website -digitale dienstverlening themakaarten
Het project is nog niet gestart. De consequentie is geen verdere doorontwikkeling van digitale
dienstverlening. Inwoners worden minder goed geïnformeerd (bijvoorbeeld wegwerkzaamheden).

Gemeentenieuws volledig digitaal (geamendeerd*)
Inwoners ontvangen het gemeentenieuws uitsluitend digitaal.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2021-2024 is terug te vinden in de ‘Aangenomen amendementen ’.

29. Belastingen
Op het gebied van belastingen kiest het college voor een aantal maatregelen. Enerzijds voor het verhogen van belastingen, maar aan de andere kant ook voor verlaging van kosten en verdere uitstel van afschaffing hondenbelasting.

Voor het op orde brengen van de financiën van de gemeente acht het college het noodzakelijk om de belastingen waar ze invloed op heeft te verhogen (bovenop de indexatie). Dit betreft:

  • De baten uit onroerend zaakbelasting worden met 12,5% verhoogd. Dit levert een baat op van € 825.000,-.
  • De baten vanuit verblijfsbelasting worden met 5% verhoogd. Dit is nog buiten een extra baat die moet binnenkomen door te heffen op huisvesting van arbeidsmigranten.
  • De baten vanuit de hondenbelasting worden met 5% verhoogd.

De raad heeft vorig jaar de wens uitgesproken om de hondenbelasting (in fasen) af te schaffen. In deze begroting heeft het college dit als maatregel nog niet opgenomen. Mocht in de komende jaren blijken dat er financiële ruimte is kan dit alsnog verwerkt worden.

Als laatste heeft het college besloten het budget voor uitvoering van de taxatie/ van bijzondere panden te verlagen. Dit wordt met name gebruikt voor het op peil houden van de kwaliteit van de bestanden waar de taxatie op is gebaseerd. Wanneer er financiële ruimte komt kan dit wellicht worden terug gedraaid.

30. Duurzaamheid
We verminderen voor de korte termijn het duurzaamheidsbudget. Dit heeft onder meer gevolgen voor het dekken van eventuele meerkosten uit circulaire inkoop en aanbestedingen. Deze kunnen we niet meer dekken uit dit budget. Meerkosten komen ten laste van het investeringskrediet zelf of ten laste van het onderhoudsbudget. Op de langere termijn verwachten we meer middelen nodig te hebben om alle wettelijke taken uit te kunnen voeren. Recent onderzoek door de raad van Openbaar Bestuur (ROB) bevestigt dit. De ROB deed onderzoek naar de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Dit onderzoek vloeide voort uit de ALV van de VNG van eind vorig jaar. Daarin stemden gemeenten in met het Klimaatakkoord. Daarbij gaven gemeenten als randvoorwaarde mee voldoende gecompenseerd te willen worden voor de extra taken. Daarnaast benadrukken we dat we aan het begin staan van de energie- en warmtetransitie. We hebben voldoende middelen nodig om deze taken uit te voeren. En, om onze inwoners hierin te ondersteunen.

31. Gemeenschappelijke regelingen
We stellen voor om in gesprek te gaan met de gemeenschappelijke regelingen om te beoordelen of er besparingen mogelijk zijn in de bijdrage vanaf 2023. De raad heeft een motie aangenomen die aangeeft dat besparingen op gemeenschappelijke regelingen alleen kunnen bij een vermindering van taken. Dit is het uitgangspunt van de gesprekken.

32. Overig
Binnen de begroting vonden wij nog diverse overige besparingen. Deze besparingen doen wij op het
gebied van welstand, toezicht en handhaving.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30