Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Renteberekening

Het Besluit begroting en verantwoording stelt ons verplicht om een renteberekening op te nemen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten, de wijze van toerekening en het renteresultaat.

Bedragen * € 1.000,-

2021

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

-645

Externe rentebaten

130

Subtotaal

-515

Rente doorberekend aan grondexploitatie

45

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

-470

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

527

Renteresultaat op taakveld Treasury

57

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30