Begroting 2021

Paragrafen

Verbonden partijen

Overzichten

1    Totaaloverzicht

Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.

Bedragen * € 1.000,-

Programma

Verbonden partij

Belang

Eigen vermogen
31-12-2019

Vreemd vermogen
31-12-2019

Resultaat
2019

Bijdrage
2021

1

OBS

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

n.v.t.

0

127

1

Westfries Archief

Vertegenwoordiging in het AB

426

153

0

366

1

DeSom

Vertegenwoordiging in het AB

1.054

2.161

727

1.910

2

GGD

Vertegenwoordiging in het AB

1.600

15.448

1.373

1.678

2

WerkSaam

Vertegenwoordiging in het AB

7.144

15.201

2

1.808

3

Veiligheidsregio

Vertegenwoordiging in het AB

5.327

51.688

486

2.870

3

Omgevingsdienst NHN

Vertegenwoordiging in het AB

3.142

4.966

32

1.297

3

CAW

Vertegenwoordiging in het AB

167

3.403

109

0

3

RSW

Vertegenwoordiging in het AB

2.121

2.133

12

259

3

Archeologie West-Friesland

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

40

Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen

10.355

1

BNG

Aandeelhouder
(0,025%)

4.154.000

145.535.000

163.000

-

3

ONHN

Aandeelhouder
(3,54%)

877

2.133

-212

133

3

Stadshavens*

Aandeelhouder
(100%)

573

920

-30

-

3

Alliander

Aandeelhouder
(0,209%)

4.224.000

4.567.000

253.000

-

Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties

133

* Betreffen de jaarcijfers 2018. Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de jaarcijfers 2019 nog niet vastgesteld.

2    Risico's

Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma

Verbonden partij

Risico's

Risico gemeente Medemblik

3

CAW

Garantstelling HVC

15.396

Totale ongedekte risico's

15.396

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30